رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَکُونَنَّ مِنَ الْخاسِرين                                                                                                                                                                                                   ENGLISH       


آدرس و شماره تماس دانشگاه های دولتی کشور

کد : 22بازدید 5457 بارنویسنده: مرتضی افشاری تاریخ انتشار 1 مطلب قابل چاپ

وب سايت

عنوان
http://www.sharif.ac.ir/ دانشگاه صنعتی شريف 
http://www.ut.ac.ir/ دانشگاه تهران 
http://www.mofidu.ac.ir/ دانشگاه مفيد 
http://www.iut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی اصفهان 
http://www.iust.ac.ir/ دانشگاه علم و صنعت ایران 
http://www.iasbs.ac.ir/

مرکز تحصيلات تکميلی در علوم پايه زنجان 

http://www.ipm.ac.ir/ پژوهشگاه دانش های بنيادی
http://www.modares.ac.ir/ دانشگاه تربیت مدرس 
http://www.tabrizu.ac.ir/ دانشگاه تبريز
http://www.ui.ac.ir/ دانشگاه اصفهان
http://www.sbu.ac.ir/ دانشگاه شهيد بشتی 
 http://www.um.ac.ir/ دانشگاه فردوسی مشهد
http://www.aut.ac.ir/ دانشگاه صنعتی اميرکبير 
http://www.kntu.ac.ir/ دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسی 
http://www.basu.ac.ir/ دانشگاه بوعلی سینا - همدان
 http://www.gu.ac.ir/ دانشگاه گيلان 
http://www.pnu.ac.ir/farsi/fhome.htm دانشگاه پيام نور
http://www.yazduni.ac.ir/ دانشگاه يزد
 http://www.kashanu.ac.ir/ دانشگاه کاشان 
http://www.nrcgeb.ac.ir/  مرکز پژوهش ملی مهندسی ژنتيک و بيوتکنولوژی 
http://www.put.ac.ir/ دانشگاه صنعت نفت 
http://www.isu.ac.ir/ دانشگاه امام صادق
http://www.tmu.ac.ir/ دانشگاه تربیت معلم
http://erc.iust.ac.ir/  مرکز تحقيقات الکترونيک دانشگاه علم و صنعت ايران
http://www.gau.ac.ir/ دانشگاه گرگان
http://www.ysc.ac.ir/ باشگاه دانش پژوهان جوان
http://www.art.ac.ir/ دانشگاه هنر
http://www.lu.ac.ir/ دانشگاه شهید بهشتی لرستان
http://www.sir.ac.ir/ دانشكده روابط بين‌الملل 
http://www.azzahra.ac.ir/persion/fdefault.htm دانشگاه الزهراء 
http://www.urmia.ac.ir/ دانشگاه اروميه
http://www.araku.ac.ir/ دانشگاه اراک 
http://www.sku.ac.ir/ دانشگاه شهر کرد
http://www.sadjad.ac.ir/ مؤسسه آموزش عالی سجاد
http://www.ilam.ac.ir/ دانشگاه ايلام 
http://vu.aictc.com/ طرح ملی ايجاد دانشگاه مجازی در ايران 
http://www.sttu.ac.ir/ دانشگاه تربيت معلم سبزوار
http://www.itrws.com/ دانشگاه جامع علمی کاربردی
http://www.pttfaculty.com/ دانشکده علمی - کاربردی پست و مخابرات 
http://www.usb.ac.ir/farsi/index.htm دانشگاه سيستان و بلوچستان 
http://www.semnan.ac.ir/indexf.htm دانشگاه سمنان 
http://www.uk.ac.ir/MainF/New_Main/main.htm دانشگاه شهيد باهنر کرمان
http://www.iranu.com/ دانشگاه بين المللی ايران
http://www.iuc.ac.ir/  دانشگاه بين المللی چابهار
http://www.shtcb.ac.ir/ مرکز آموزش عالی فنی مهندسی شهيد باهنر
http://www.hadith.ac.ir/ دانشکده علوم حديث
http://www.hormozgan.ac.ir/ دانشگاه هرمزگان 
http://www.ikiu.ac.ir/ دانشگاه بين المللی امام خمينی 
http://www.tiartuni.ac.ir/ دانشگاه هنر اسلامی تبریز
http://vu.sharif.edu/ دانشگاه مجازی شريف
http://www.mui.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
http://www.sums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شيراز
http://www.tums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی تهران 
http://www.gums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی گيلان
http://www.ams.ac.ir/ آکادمی علوم پزشکی 
http://www.kums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
http://www.tbzmed.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی تبريز
http://www.mums.ac.ir/  دانشگاه علوم پزشکی مشهد 
http://www.mubabol.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی بابل
http://www.iums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی ايران
http://www.bmsu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی بقية الله
http://www.sbmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی
http://hic.kmu.ac.ir/ مرکز عرضه اطلاعات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
http://www.zums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی زنجان 
http://www.yums.ac.ir/   دانشگاه علوم پزشکی ياسوج
http://www.aums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی اهواز
http://www.kmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی کرمان 
http://www.zdmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
http://www.hums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
http://www.umsha.ac.ir/   دانشکده علوم پزشکی همدان 
http://www.arakmu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی اراک
http://www.ssu.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی خدمات درمانی شهيد صدوقی يزد 
http://www.muk.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی کردستان
http://www.lums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی لرستان
http://www.medsab.ac.ir/  دانشکده علوم پزشکی سبزوار
http://www.sem-ums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی سمنان 
http://www.sphtums.com/ دانشکده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران 
http://www.bpums.com/ دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
http://www.qums.ac.ir/ دانشگاه علوم پزشکی قزوين 
آرشیو مطالب...


 

 تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمیرم است 

  آدرس دانشگاه | نقشه هوایی دانشگاه شماره های تماس | ارتباط مستقیم با رئیس واحد